سخنان چرت و ناچرت بنده✗

دنیای ما بسی بزرگ و کوچک و بسی عجیب و ساده است

بهمن 91
1 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
8 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
7 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
22 پست
مرداد 90
20 پست
تیر 90
2 پست