سخنان چرت و ناچرت بنده✗

دنیای ما بسی بزرگ و کوچک و بسی عجیب و ساده است

بهمن 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست